สผ. จัดประชุมคณะกรรมการร่วมศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ครั้งที่ 1/2566

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 1003 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และเจ้าหน้าที่ สผ. รวมจำนวน 25 คน โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์ตลาดและการซื้อขายคาร์บอนเครดิต การซื้อขายคาร์บอนเครดิต T-VER ภายในการจัดงานกอล์ฟ RE Golf 2022: Carbon Neutral Event นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังได้ร่วมพิจารณากฎระเบียบการซื้อขายคาร์บอนเครดิตผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและพลังงานสะอาด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)