สผ.จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. ครั้งที่ 3/2565

สผ. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. ครั้งที่ 3/2565  วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม 1003 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ร่วมกับระบบ VDO Conference โดยมีนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองเลขาธิการ สผ. และผู้แทนกองและกลุ่มอิสระ จำนวน 40 คน โดยมีการพิจารณาวาระสำคัญ ได้แก่ ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการพิจารณาตัวชี้วัดเพื่อนำมาจัดทำเป็นตัวชี้วัดระดับกรมของ สผ. ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน และความก้าวหน้าการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ สผ.

ทั้งนี้ เลขาธิการ สผ. ได้กำชับให้กองและกลุ่มอิสระ พิจารณาการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร สผ. เพื่อให้มีความพร้อม และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)