สผ.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. ครั้งที่ 2/2565

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 โดยเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. และผู้แทนกองและกลุ่มอิสระจำนวน 40 คน เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญ ได้แก่ (1) ร่าง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2) ร่าง คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. และ (3) ร่าง ปฏิทินการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ เลขาธิการ สผ. เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อเป็นการตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติราชการอย่าง
เต็มศักยภาพ และ Work life balance

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)