สผ. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และ ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ โดยในการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ คือ 1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์การกำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2) โครงการเกษตรปลอดภัย ใส่ใจชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 4) กลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านปกป้องสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย (Thai Climate Initiative :ThaiCI) ภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม 5) ความร่วมมือทางการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อมในโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวที่เท่าทันต่อภูมิอากาศ (Strengthening Climate-Smart Rice Farming Project) 6) การขอเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน โครงการฟื้นฟูนิเวศสายน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำปากพนังตอนบน จังหวัดนครศรีธรรมราชและ 7) การเพิ่มพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ของ เครือข่าย ทสม.ตำบลควนโดน ซึ่งมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 25 คน เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)