สผ. จัดประชุมการประชุม คณะอนุกรรมการฯด้านการขับเคลื่อนและบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตจากมาตรการการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ครั้งที 1/2565

สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการขับเคลื่อนและบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตจากมาตรการการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานอนุกรรมการ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานอนุกรรมการ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นอนุกรรมการ และนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนประมาณ 100 คน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา พื้นที่เป้าหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพื้นที่ของหน่วยงานภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับการส่งเสริมการปลูกป่าโดยหน่วยงานภายนอก ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อกลั่นกรองพื้นที่ที่มีความพร้อมในการปลูกป่าและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลพื้นที่ที่มีความพร้อมในการปลูกป่า ในปี พ.ศ. 2565 และแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมและนำเสนอคณะทำงานฯ และคณะอนุกรรมการฯเพื่อสรุปพื้นที่ที่มีศักยภาพของประเทศไทย ในการส่งเสริมการปลูกป่า โดยหน่วยงานภายนอก เพื่อบรรลุเป้าหมายการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม