สผ. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ปี 2568

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด โดยมีนางสาวมัณฑนา ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานเปิดการประชุม และมีวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงานจากองค์การบริหารส่วน จ.นนทบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรของจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในการจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ผู้แทน ทสจ. ในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก ผู้แทน สคพ.8 และ สคพ.13 อปท.ในกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่ สผ.

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)