สผ. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์บทบาทและการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ ฉบับที่ 5

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ (National Biodiversity Strategies and Action Plans: NBSAPs) ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น โดยมีนางภัทรินทร์ ทองสิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กลช. และนางสาวสุกันยา ทองธำรง ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย กล่าวต้อนรับ การประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ Global Biodiversity Framework Early Action Support (GBF-EAS) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก UNDP โดยได้มอบหมายให้ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการประเมินระบบการติดตามการดำเนินงานตามกรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวิเคราะห์ความต้องการและช่องว่างของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการจัดทำ NBSAPs ฉบับที่ 4 ระบุและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและวางบทบาท ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder mapping) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม NBSAPs ฉบับที่ 5 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 40 คน

สผ. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ ฉบับที่ 5
โดยมีเจ้าหน้าที่กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 40 คน
การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวิเคราะห์ความต้องการและช่องว่างของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการจัดทำ NBSAPs ฉบับที่ 4 ระบุและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและวางบทบาท ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder mapping) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม NBSAPs ฉบับที่ 5

จัดทำและเผยแพร่โดยกลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content