สผ. จัดทำแผนพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

สผ. โดย กพร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1001 เวลา 09.00 น. โดยเลขาธิการ สผ. มอบหมายให้ นางกตัญชลี ธรรมกุล ผอ.กพร. กล่าวเปิดการประชุมแทน การประชุมประกอบด้วย การบรรยาย เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์และแนวทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนางสาวอรวรรณ วัฒนยมนาพร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์การ และการใช้เครื่องมือ TOWS Matrix เพื่อนำผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การมากำหนดกลยุทธ์ตามลำดับความสำคัญ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สผ. และผู้แทนกองและกลุ่มอิสระ จำนวน 50 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)