สผ. จัดงาน “สผ. ด้วยรัก ถักทอสายใย ร้อยใจผูกพัน”

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช) เป็นประธานในงาน “สผ. ด้วยรัก ถักทอสายใย ร้อยใจผูกพัน” ผ่านทางระบบออนไลน์ Webex เพื่อแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรติในคุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการ และพิธีมอบเข็มและประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ได้รับรางวัล
ผู้มีผลงานดี โครงการคัดเลือก “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อจากนั้น เป็นการแสดงความยินดีกับ ผอ.สคทช. โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ ๖๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม