สผ.จัดกิจกรรม “ONEP KM DAY 2563”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม  (กตป.) ได้จัดกิจกรรม “ONEP KM DAY 2563” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้น เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานจัดทำองค์ความรู้ของ สผ. และกอง/กลุ่มอิสระ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดย นายชาญวิทย์ ทองสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายพงศธร พวงสมบัติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์โพธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ และนางสาวทัศนธร ภูมิยุทธ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นอกจากนี้ ได้มีการถอดบทเรียนและถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดย นางกานดา ปิยจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นายเอกชัย ภาระนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม และนายไพเลิศ เขียวคำ พนักงานธุรการ ระดับ ๓  และการนำเสนอองค์ความรู้สำคัญ โดย นายภาณุวัตร กมุทชาติ ผอ.กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ นางสาวพุทธธิดารัตนะ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และนางสาวสวรรยา วรชิน นักวิชาการเผยแพร่ ในการนี้ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๒๐๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม