สผ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันการจัดการความรู้ สผ. (ONEP KM Day) “เทคนิคการสื่อสารในสถานการณ์ New Normal & Next Normal”

เมื่อวันพฤหัสบดีที ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขาธิการ สผ.) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวันการจัดการความรู้ สผ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ เลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึงบทบาท สผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดทำนโยบายและแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ควรคำนึงถึงเรื่องการสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคประชาสังคมให้เกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจน และคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายผู้รับข้อมูลข่าวสารให้เหมาะสม พร้อมด้วย นางณัฐิยา ลาภเลิศสุข ผอ.กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นและการถอดบทเรียน เรื่อง “การปฏิบัติงานนอกสถานที่ของบุคลากร สผ.”  พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบระหว่างการปฏิบัติงานจากที่บ้านได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ระบบอินเทอร์เน็ต และความเหมาะสมของสถานที่ ตามลำดับ พร้อมกับทางออกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก รศ. รต. ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอ “เทคนิคการสื่อสารในสถานการณ์ New Normal & Next Normal” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจการสื่อสารขององค์กรในสภาวะวิกฤติ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์การสื่อสารต่อสาธารณะผ่านช่องทาง Youtube และ Facebook เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผู้สนใจเกิดความเข้าใจในการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ บุคลากรที่สนใจจากภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมด้วย และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๒ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Skip to content