สผ.จัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุเพื่อเพิ่มความสามารถ ในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ และ Mr.Renaud Meyer, Resident Representive United Nations Development Programe (UNDP) ประจำประเทศไทย กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการ

     สำหรับโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุฯ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เพื่อสงวน รักษา และฟื้นฟูพื้นที่พรุ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอน และเป็นแหล่งอาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ที่สำคัญในระดับโลก รวมทั้ง เป็นแหล่งให้บริการทางนิเวศเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ดำเนินการในพรุควนเคร็ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งผลลัพธ์จากการดำเนินงานโครงการมีการติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณคาร์บอนและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การดำเนินงานทางอุทกวิทยาเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุและป้องกันไฟป่า การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าพรุด้วยพันธุ์พืชท้องถิ่น และการเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการป่าชุมชน เป็นต้น

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนา เรื่อง “ป่าพรุ มรดกอันล้ำค่าจากธรรมชาติ” และ “ฟื้นฟูป่าพรุ บูรณาการสานต่อ” รวมทั้งการมอบอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ รางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ และคลิปวิดิโอ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา เครือข่ายสิ่งแวดล้อม และประชาชนทั่วไป ประมาณ ๑๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม