สผ.จัดกิจกรรมรับมอบต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ

เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564  สผ.โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมรับมอบต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดย นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานรับมอบต้นแบบฯ จาก นายอธิชย์ ธีรภัทรสกุล ผู้จัดการส่วน รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการ ซึ่งเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ จัดทำขึ้นในรูปแบบของสื่อ Infographic ทั้งหมด 8 รูปแบบ เผยแพร่ในเว็บไซต์ สผ. และเว็บไซต์ กชพ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวคิดให้กับภาคส่วนที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะทั้งการพัฒนาเมืองเดิมและเมืองใหม่ ให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เป็นวาระแห่งชาติ

จัดทำและเผยแพร่โดย

 กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)