สผ.จัดกิจกรรมมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดกิจกรรมมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบสิ่งของบริจาค ได้แก่ อาหารปรุงสุกใหม่ อาหารสำเร็จรูป ขนม นมกล่อง ผลไม้ น้ำดื่มและน้ำผลไม้ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และเครื่องดื่มอเมซอน เป็นต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งรัฐบาลได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หรือ ศูนย์ฉีดวัคซีนหลายแห่ง รวมทั้ง การฉีดวัคซีนให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด-๑๙  โดยศูนย์บริการฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งเป้าจะฉีดวัคซีนวันนี้ให้ประชาชนได้ ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งมี ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบสิ่งของดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม