สผ. จัดกิจกรรมมอบกล้าไม้เนื่องในวัน “ต้นไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดกิจกรรมมอบกล้าไม้ เนื่องในวัน “ต้นไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔” เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขาธิการ สผ.) พร้อมด้วย รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ เลขาธิการ สผ. เป็นประธานมอบกล้าไม้ ได้แก่ ต้นประดู่ ต้นหว้า ต้นยางนา และต้นก้ามปู เพื่อเป็นการเชิญชวนร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ๒๖ พฤษภาพคม ๒๕๖๔

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม