สผ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดย เลขาธิการ สผ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1003 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2              

พร้อมกันนี้ เลขาธิการ สผ. ได้มอบนโยบายด้านต่าง ๆ แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเอง ทั้งองค์ความรู้ และพัฒนาวิธีการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีหลายรูปแบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามภารกิจ โดยเฉพาะในเรื่องยิ่งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การลดการใช้พลังงาน โดยเน้นให้ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)