สผ. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยมีนางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน์ เลขานุการกรม เป็นผู้แทน สผ. พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และมอบทุนทรัพย์ให้สถานสงเคราะห์ เด็กหญิงบ้านราชวิถี นำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของสถานสงเคราะห์ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)