สผ. จัดการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมกรณีการย้ายไปสำนักงานชั่วคราว (อาคารทิปโก้ 2)

เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สผ. ได้จัดการแถลงข่าวเพื่อเตรียมความพร้อมและรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ สผ. กรณีการย้ายที่ทำการ สผ. ไปยังสำนักงานชั่วคราว (อาคารทิปโก้ 2) ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ เนื่องจากจะมีการรื้อถอน ทุบอาคาร และก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ สผ. ได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการขนย้ายสิ่งของไปยังสำนักงานชั่วคราว (อาคารทิปโก้ 2) ซึ่งกำหนดการให้เตรียมเก็บของในเดือนเมษายน 2563 เพื่อขนย้ายในเดือนพฤษภาคม 2563 และเข้าอยู่ในเดือนมิถุนายน 2563 รวมถึง การจัดสถานที่ทำงานและสถานที่จอดรถของเจ้าหน้าที่ สผ. ผู้มาติดต่อและผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนการจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงรื้อถอนอาคาร และช่วงก่อสร้างอาคาร โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. ในฐานะประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์และประสานการจัดการข้อร้องเรียนแก่ประชาชนในการรื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. เป็นประธานการแถลงข่าวครั้งนี้ ร่วมกับนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รองประธานคณะทำงาน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม