สผ.จัดการสัมมนา เพื่อรับฟัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลตินัม ประตูน้ำ โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน สำหรับนำไปปรับปรุงร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้มีความสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี โดยการจัดสัมมนาได้มีการนำเสนอ “ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๓” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อจากนั้น ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย ได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างรายงานดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๑๕๐ คน และสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๗๕ คน รวมทั้งสิ้น ประมาณ ๒๒๕ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม