สผ. จัดการฝึกอบรมแนวทาง การบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการฝึกอบรมแนวทางการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดที่คำนึงถึงประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามทิศทางการพัฒนาและบริบทของพื้นที่เป็นสำคัญ รวมถึง เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการประสานงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายประเสริฐ  ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมีผู้แทนจาก สำนักงานจังหวัด สำนักงานทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สิ่งแวดล้อมภาค องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน  และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๖๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม