สผ. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ สผ.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ สผ.  ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมผ่านทางวิดีทัศน์ ซึ่งมีนายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมอบรมครั้งนี้จำนวนกว่า ๔๐ คน โดยได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาวุฒิ จันทรมาลี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรยาย เรื่อง ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นของบุคลากรต่อการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลข้าราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หลังจากการบรรยายได้มีการแบ่งกลุ่มและสรุปผลการจัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สผ. (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ และทีมงานเป็นวิทยากร ซึ่งการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สผ. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม