สผ.จัดการประชุม เรื่อง การทบทวนแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สผ. โดยกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุม เรื่อง การทบทวนแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1003 ชั้นที่ 10 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ 2 และผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่เกี่ยวข้อง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ชมรมนักวิชาการและที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)