สผ. จัดการประชุมเตรียมการสำหรับ การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ช่วงที่ 2 (CBD COP 15 Part

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ช่วงที่ 2 (CBD COP 15 Part 2) โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ 40 คน อาทิ อส. ทช. สพภ. กรมวิชาการเกษตรกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สผ. โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านพิธีการและสารัตถะ รวมถึงการจัดกิจกรรมคู่ขนาน สำหรับเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการเข้าร่วมการประชุม CBD COP 15 Part 2 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 19 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content