สผ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “UNFCCC COP27 Capacity Building Workshop”

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2565 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “UNFCCC COP27Capacity Building Workshop” ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 27 (COP27) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-18 พฤศจิกายน 2565 ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้รับเกียรติจาก ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติบรรยายในหัวข้อ Thailand’s role and experiences in the UNFCCC Negotiation ร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ นำเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาการของประเด็นสำคัญที่จะมีการเจรจา ในระหว่างการประชุม COP 27 เช่น การดำเนินการตามข้อ 6 ของความตกลงปารีส กรอบความโปร่งใส การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 45 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)