สผ. จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการดำเนินการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ

สผ. โดย กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดประชุมสัมมนาฯ เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมสัมมนาฯ และนางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผอ.กพส. กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นมีการบรรยายเรื่อง แนวทางการดำเนินการขอรับใบอนุญาตฯ โดย นางสุคนธา เศรษฐ์วรกิจ ผอก.พิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน และนางสาววัลยา ศิริทัพ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับทราบแนวทางการดำเนินการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการขอรับใบอนุญาตฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนทั้งสิ้นกว่า 120 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)