สผ. จัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกรอบข้อเสนอด้านวิชาการและกฎหมายสำหรับกำหนดแนวทางการใช้กลไกราคาคาร์บอน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทย (GIZ ) จัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบข้อเสนอด้านวิชาการและกฎหมายสำหรับกำหนดแนวทางการใช้กลไกราคาคาร์บอน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ (NDCs/LT-LEDS) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ. กปอ. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อกลไกการกำหนดราคาคาร์บอนและตลาดคาร์บอนภายใต้ Article 6 ของความตกลงปารีส พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) กรอบข้อเสนอด้านวิชาการและกฎหมายกำหนดแนวทางการใช้กลไกราคาคาร์บอนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทั้ง on site และ online ประมาณ 190 คน ทั้งนี้ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมดังกล่าว ที่ปรึกษาจะได้นำไปจัดทำข้อเสนอทางวิชาการและกฎหมายเพื่อกำหนดแนวทางการใช้กลไกราคาคาร์บอนต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)