สผ. จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง การกลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการ ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยระบบ Smart EIA Management System (SEMs)

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 สผ. โดย กองพัฒนาระบบวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) ได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้ระบบ SEMs ในการกลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความเป็นมาของระบบ SEMs” โดย นางเสาวภา  หิญชีระนันทน์ ผอ.กพส. และการบรรยายในหัวข้อ “การใช้งานระบบ SEMs” โดย ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.นางชุติมณฑน์ ภิรมยาภรณ์ วิศวกรอาวุโส 2.น.ส.เสาวลักษณ์ บุญเพ็ง วิศวกร และนายกฤษกร ศรีรังสิต ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการทั่วประเทศทั้งจาก อปท. หน่วยงานอนุมัติ อนุญาตโครงการ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นิติบุคลผู้มีสิทธิ์จัดทำงานรายงานฯ เจ้าหน้าที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)และเจ้าหน้าที่ สผ. ผ่านระบบ video Conference จำนวน 1000 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)