สผ.จัดการประชุมร่วมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขาธิการ สผ.)เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ร่วมกับคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร สผ. โดยมี ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธานคนที่ ๑ นางสาวแคทรียา ปทุมรส ผู้อำนวยการกองกิจการเพื่อการพัฒนา กรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นรองประธานคนที่ ๒ และ ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบเรื่องที่สำคัญ คือ (๑) ร่างคำสั่งคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (๒) ร่าง NDC ฉบับปรับปรุง (Updated NDC) ของประเทศไทย และมอบหมายให้ สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการตามขั้นตอนในประเทศต่อไป นอกจากนี้ ได้รับทราบ (๑) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ และ (๒) สรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๕ (COP 25) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๕ (CMP 15) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๒ (CMA 2) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน ซึ่งมี อนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๖๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม