สผ. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์เมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลก

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.) ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลก เมื่อวันพุธที่่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอำเภอศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้รับเกียรติ จาก นายบวรเวท รุ่งรุจี ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพ
เป็นมรดกโลก และ ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมบรรยายในหัวข้อ เมืองโบราณศรีเทพ สู่มรดกโลก พร้อมด้วยนางกิตติมา ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ต่อจากนั้นได้มีการสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากการประชุมฯ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่ ได้แก่ อำเภอศรีเทพ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ป่าไม้จังหวัดเพชรบูณณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ประชาชนในอำเภอศรีเทพ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า ๑๕๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้ร่วมลงมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ต่อการนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลก

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม