สผ. จัดการประชุมผู้บริหาร สผ. ครั้งที่2/2565

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565โดยมี รองเลขาธิการ สผ. นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์
นายจิรวัฒน์ ระติสุนทรและนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/กลุ่มอิสระ และเจ้าหน้าที่ สผ.
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม1001 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญ และรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งได้มีการมอบรางวัลเพชรจรัสแสง บุคคลต้นแบบ สผ. และรางวัลคนดีศรี สผ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทั้งนี้ เลขาธิการ สผ. ได้ให้ความสำคัญต่อการปรับแนวคิด และรูปแบบการดำเนินงานโดยให้คิดแบบราชการที่ยึดความถูกต้อง แม่นยำ เป็นไปตามระเบียบ ในขณะเดียวกันต้องบริหารให้ได้แบบเอกชน ที่มีความรวดเร็ว ยืดหยุ่น เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)