สผ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

คณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เป็นประธาน นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. รองประธาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 26 หน่วยงาน เป็นอนุกรรมการ โดยนางณัฐิยา ลาภเลิศสุข ผอ.กตป. ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาองค์ประกอบภายใต้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 และแผนการดำเนินงาน รวมทั้งรับทราบสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นต่อรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 ความคืบหน้าของรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 และรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ในปี 2566 ริเริ่มการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเด็น การจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยมอบหมายสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยดำเนินการ

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)