สผ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ 2/2565

สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการ แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. มอบหมายให้นายศิวัช แก้วเจริญ ผอ.กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งสิ้น 54 ราย ได้แก่ อนุกรรมการฯ ที่มีองค์ประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ กปอ. โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ 2 เรื่อง 1) การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก โครงการจัดทำรายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบับที่ 1 และรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ร่วมกับรายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบับที่ 2 เสนอต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วงเงิน 1,233,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 2) ความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพเชิงสถาบันและเชิงเทคนิคเพื่อดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานด้านความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส ภายใต้โครงการ The Capacity Building Initiative for Transparency (CBIT) และที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 4 (Fourth Biennial Update Report: BUR4) ถือเป็นรายงานเล่มสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเป็นรายงานความโปร่งใสรายสองปี ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ ข้อมูลสภาวการณ์ของประเทศ โครงสร้างเชิงสถาบัน บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2562 ผลสำเร็จของการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก ปี พ.ศ. 2563 การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามเป้าหมาย NDC และข้อจำกัด ความต้องการ และการสนับสนุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content