สผ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 10/2565

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ธเรศ ศรีสถิตย์ เป็นประธาน และ ดร.ณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาโครงการที่สำคัญ คือ โครงการก่อสร้างระบบเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 20 คน เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ พร้อมทั้งมีการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex ด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)