สผ.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ คณะอนุกรรมการฯ มีองค์ประกอบรวมทั้งสิ้น 36 ราย โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานอนุกรรมการ เลขาธิการ สผ. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เป็นอนุกรรมการ รองเลขาธิการ สผ. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 31 หน่วยงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 – 2570 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 – 2570 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คณะอนุการรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 – 2570 สผ. จะนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ก่อนประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาตามลำดับต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)