สผ.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 5/2565 

สผ.โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ และผ่านระบบ Webex Meeting โดยมี นายสันติ บุญประคับ เป็นประธาน นายมนต์สังข์
ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กบก. เป็นกรรมการและเลขานุการฯ การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ 1. โครงการเกษตรอินทรีย์ดีต่อชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 2. ผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น กรณีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงการเปิดรับข้อเสนอ โครงการปีงบประมาณ 2565 (จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชุ่มน้ำเขตลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง เสนอโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และโครงการวิจัยการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสนอโดย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดหนองคาย) ซึ่งมีคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุม ดังกล่าว จำนวนประมาณ 20 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)