สผ.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

สผ. โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี นายชัชชม อรรฆภิญญ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่รองประธานอนุกรรมการ และนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินการการใช้กลไกตลาดคาร์บอนในการลดก๊าซเรือนกระจก และขอบเขตสาระสำคัญที่จำเป็นต่อการจัดทำแนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต และที่ประชุมได้มีการพิจารณาสาระสำคัญ (ร่าง) แนวทาง และกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนประมาณ ๔๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม