สผ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ธเรศ ศรีสถิตย์ เป็นประธาน และนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ.เป็นรองประธาน และนางณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาโครงการที่สำคัญ คือ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ และการมีส่วนร่วมจัดการขยะต้นทางของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) โดยหลัก 3Rs เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ตำบลศรีสงครามอย่างยั่งยืน ดำเนินการโดย สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ และโครงการศึกษาแนวทางการจัดการลดการสูญเสียอาหารและการจัดการขยะอาหารจากภาคโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และกระบี่ดำเนินการโดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 (ภูเก็ต) กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ.ประมาณ 20 คน เข้าร่วมการประชุมฯ ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)