สผ.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน และ ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งได้เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ จำนวน ๓ เรื่อง คือ ๑.) ผลการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยการดำเนินงานตามมาตรา 8(j) ครั้งที่ 11 (WG8J 11) และการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 (SBSTTA 23) ๒.(ร่าง)กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ.2020 (Zero draft of the Post – 2020 Global Biodiversity Framework) และ ๓.) วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ปี ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) ในการนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการต่อความเห็นของฝ่ายเลขานุการต่อร่าง Kuala Lumpur Resolution on the Post–2020 Global Biodiversity Framework และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ส่งความเห็นของประเทศไทย ให้คณะทำงานยกร่างพิจารณาปรับแก้ไข และเห็นชอบให้เสนอร่าง Kuala Lumpur Resolution ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ต่อคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับรองร่างดังกล่าวโดยไม่มีการลงนาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๓๕ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม