สผ.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน และ ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งได้เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ จำนวน ๓ เรื่อง คือ ๑.) ผลการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยการดำเนินงานตามมาตรา 8(j) ครั้งที่ 11 (WG8J 11) และการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 (SBSTTA 23) ๒.(ร่าง)กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ.2020 (Zero draft of the Post – 2020 Global Biodiversity Framework) และ ๓.) วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ปี ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) ในการนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการต่อความเห็นของฝ่ายเลขานุการต่อร่าง Kuala Lumpur Resolution on the Post–2020 Global Biodiversity Framework และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ส่งความเห็นของประเทศไทย ให้คณะทำงานยกร่างพิจารณาปรับแก้ไข และเห็นชอบให้เสนอร่าง Kuala Lumpur Resolution ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ต่อคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับรองร่างดังกล่าวโดยไม่มีการลงนาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๓๕ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort