สผ. จัดการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบ Video Conference นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา ผอก.ผง. และ นางสาวจิรัชยา บำรุง ผอก.คพ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ประมาณ 30 คน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งภาพรวมของ สผ. เบิกจ่ายได้ประมาณ 48% ทั้งนี้ เป็นงบเฉพาะ สผ. ประมาณ 90% และงบแผนจังหวัด ประมาณ 16% รวมถึงพิจารณาความคืบหน้าโครงการจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการเองงบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน พ.ศ. 2565 โดยความคืบหน้าโครงการจ้างที่ปรึกษาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยคาดว่าน่าจะจบโครงการภายในปีงบประมาณ 2565 ทุกโครงการ นอกจากนี้ได้พิจารณาความคืบหน้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษา รายจ่ายอื่น และงบลงทุน พ.ศ. 2566 และความคืบหน้าโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการน้ำเสียในระดับจังหวัด และโครงการการจัดการขยะระดับจังหวัด พ.ศ. 2564 – 2565 ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำชับให้กอง และกลุ่มอิสระเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)