สผ.จัดการประชุมคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียน สผ. ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดย กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.) จัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1003 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนกองและกลุ่มอิสระจำนวน 20 คน ซึ่งมีการนำเสนอสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565) และมีการพิจารณาวาระสำคัญได้แก่ การปรับปรุงคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน สผ. และแบบสำรวจความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน สผ. โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน สผ. และเห็นชอบแบบสำรวจความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน สผ. เพื่อให้สามารถนำมาพัฒนากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จัดทำและเผยแพร่โดย
: กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)