สผ.จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรม สผ. รอบสุดท้าย ครั้งที่ 3/2565

สผ. จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรม สผ. รอบสุดท้าย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบออนไลน์ โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานกรรมการ นายมนต์สังข์  ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. รวมทั้ง รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ดร.อำพล อาภาธนากร ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย ดร.มัธยา รักษาสัตย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการ โดยที่ประชุมมีมติตัดสินโครงการที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม สผ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งหมด 4 ประเภทรางวัลได้แก่ 1) ประเภทบุคคล ข้อเสนอสร้างสรรค์ใหม่ 2) ประเภทบุคคล โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 3) ประเภททีม ข้อเสนอสร้างสรรค์ใหม่ 4) ประเภททีมโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)