สผ. จัดการประชุมกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันจันทร์ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมการกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ เข้าร่วมในการประชุม ในการนี้ นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญดังนี้ ๑) ให้กองและกลุ่มอิสระ ปรับลดวงเงินโครงการงบรายจ่ายอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญจัดทำเฉพาะโครงการที่มีความสำคัญเท่านั้น ทั้งนี้ โครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองและถูกคัดเลือกเป็นโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ (Flagship project ของ สศช. จำนวน ๘ โครงการ) ให้ขอรับจัดสรรวงเงินงบประมาณตามเดิม ๒) ให้กองยุทศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ปรับลงยอดงบประมาณโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดลง ๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศให้กองพิจารณาเฉพาะโครงการที่มีความจำเป็นเท่านั้น และ ๔) ให้กอง/กลุ่มอิสระ ปรับลดวงเงินงบรายจ่ายประจำ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง กลุ่มอิสระ และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content