สผ. จัดการประชุมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1004 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบ Video Conference นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมฯ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว จำนวนประมาณกว่า 40 คน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ 1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายกอง/กลุ่มอิสระ ซึ่งภาพรวมของ สผ. เบิกจ่ายได้ประมาณ 32% ทั้งนี้ เป็นงบเฉพาะ สผ. ประมาณ 60% และงบแผนจังหวัดประมาณ 10% 2) ผลการเบิกจ่ายงบกันเหลื่อมปี พ.ศ.2564 และ 3) ความคืบหน้ากระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการเองงบรายจ่ายอื่นและงบลงทุน พ.ศ.2565 โดยความคืบหน้าโครงการจ้างที่ปรึกษาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้ การประชุมติดตามการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้กองและกลุ่มอิสระเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)