สผ. จัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯในระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯในระดับจังหวัด โดยมีนางสาวสุกัญญา วิศาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมในการจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ผู้แทน ทสจ. ในพื้นที่ภาคกลางผู้แทน สคพ. 4-7 อปท. ในกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่ สผ.

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)