สผ. จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดการวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดการวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 ในวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2565 โดยมี นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 และการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาจัดทำรายงานสถานการณ์ฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 1004 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งสิ้น 150 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)