สผ.จัดการประชุมคณะทำงานบูรณาการนโยบายและแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศครั้งที่ 1/2565

สผ โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการนโยบายและแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน และนายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระที่สำคัญ ได้แก่ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ ฉบับปรับปรุง (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy: LT-LEDS (Revised Version)) และ (ร่าง) การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (2nd Updated Nationally Determined Contribution: 2nd Updated NDC) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ และ (ร่าง) NDC ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำความเห็นของคณะทำงานไปพิจารณาปรับปรุงร่างเอกสารดังกล่าว ก่อนนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป โดยมีเข้าร่วมประชุมฯ จำนวนประมาณ 60 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content