สผ. คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี พร้อมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ
ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนได้อย่างโดดเด่น เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูมอาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และเปิดการจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบ Virtual Exhibition ซึ่งมี นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย 1) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance) โดย นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางณัฐิยา ลาภเลิศสุข ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ เข้ารับรางวัล 2) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) ระดับดี : กองทุนสิ่งแวดล้อมกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กรณี โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าใหญ่โคกจิก – ตาลอก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดย นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายวรศักดิ์ พ่วงเจริญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เข้ารับรางวัล

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม