สผ. คว้า ๒ รางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนได้อย่างโดดเด่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล พร้อมมอบนโยบายและทิศทาง
การพัฒนาระบบราชการและแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ซึ่งมี นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้กล่าวรายงาน

รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศ ถือเป็นความภาคภูมิใจสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จำนวน ๒ รางวัล ประกอบด้วย ๑) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๒ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดย นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางกตัญชลี ธรรมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ เข้ารับรางวัล ๒) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) ระดับดี : กองทุนสิ่งแวดล้อม พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ฟื้นฟู ดิน น้ำ ป่าอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดย นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เข้ารับรางวัลในครั้งนี้

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม