วีดีทัศน์การกล่าวถ้อยแถลง ของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมสุดยอดว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

         พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมกล่าวถ้อยแถลงสำหรับการหารือระดับผู้นำ ๑ (Leader Dialogue 1) ระหว่างการประชุมสุดยอดว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Summit on Biodiversity) ภายใต้หัวข้อ “Addressing biodiversity loss and mainstreaming biodiversity for sustainable development” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๑๕ น. (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำความสำคัญของปัญหาการลดลงและความเสื่อมโทรมของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐสมาชิกสหประชาชาติเพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายที่เกิดขึ้นและในอนาคต ไทยได้แบ่งปันประสบการณ์ด้านการจัดการกับปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศ รวมทั้งย้ำความสำคัญของความร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วน เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพให้อยู่คู่กับโลกต่อไป

         ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างจริงจัง และหวังว่าจะได้ข้อสรุปในการเจรจากรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ เพื่อให้ทุกประเทศมีแนวทางร่วมกันในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป