วีดีทัศน์การกล่าวถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมระดับสูงของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 15 ช่วงที่ 1